City  Time

Date
 
   
     
Current City : Hathras (27.6,78.1)  
Current Time : Thu, May 23, 2019 9:04 PM    
Shaka : 1941(Vikāri)  
Samvat: 2076(Paridhāvi)  
Sunrise : 5/23/2019 5:24:59 AM  
Sunset : 5/23/2019 7:03:19 PM  
Dinman : 34 Ghati ,5 Pal, 48 Vipal  
Ratriman : 25 Ghati, 53 Pal, 15 Vipal  
Ishta Kaal : 39 Ghati, 9 Pal, 58 Vipal  
     
Vaara : Thursday  
  Thu, May 23, 2019 5:24 AM - Fri, May 24, 2019 5:24 AM  
Nakshatra : Uttara Ashadha  
  Thu, May 23, 2019 5:12 AM - Fri, May 24, 2019 7:29 AM  
Yoga : Shukla  
  Thu, May 23, 2019 9:50 AM - Fri, May 24, 2019 10:11 AM  
Karana : Taitula-Me
  Thu, May 23, 2019 3:29 PM - Fri, May 24, 2019 4:19 AM  
Tithi : Krishna Panchami 5    
  Thu, May 23, 2019 2:38 AM - Fri, May 24, 2019 4:19 AM  
Month : Jyaishtha  
     
Ayanamsha : 24° 7' 25''  
Planetary Position :
 
     
Planet
Jup
Mars
Mer
Moon
Neptune
Pluto
Saturn
Sun
Uranus
Venus
Rahu.
Ketu.
Lagna
Sign| Deg| Min| Sec Bhav Rashi Nakshatra
(R)7s 27° 33' 42''
2s 10° 43' 32''
1s 10° 41' 37''
9s 4° 43' 15''
10s 24° 22' 26''
(R)8s 28° 49' 54''
(R)8s 25° 57' 9''
1s 8° 6' 13''
0s 10° 6' 50''
0s 15° 53' 31''
(R) 2s 25° 53' 35''
(R) 8s 25° 53' 35''
8s 5° 23' 2''
12
7
6
2
3
1
1
6
5
5
7
1
1
Vrishchika
Mithuna
Vrishabha
Makara
Kumbha
Dhanura
Dhanura
Vrishabha
Mesha
Mesha
Mithuna
Dhanura
Dhanura
Jyeshtha(IV)
Ardra(II)
Rohini(I)
Uttara Ashadha(III)
Purva Bhadrapad(II)
Uttara Ashadha(I)
Purva Ashadha(IV)
Kritika(IV)
Ashvini(IV)
Bharani(I)
Punarvasu(II)
Purva Ashadha(IV)
Mula(II)
 
 


   Copyright © 2011 Pt. baijnath Sharma Prachya Vidya Shodh Sansthan
template downloaded form free website templates